Edukacija zaposlenih

Planirana edukacija i razvoj radnika je neosporna potreba svake ustanove sa ciljem unapređenja ličnog i učinka i efikasnosti firme. Naš pristup edukovanju radnika se ogleda u sljedećem:

  • Interna edukacija zaposlenih sa vlastitim kadrovima (resursima)
  • Edukacije i seminare koje organizuju farmaceutske kuće u BiH
  • Razne druge seminare koje organiziraju druge zdravstvene organizacije/ustanove u BiH
  • Specijalizacije odobrene od strane Federalnog ministarstva zdravstva

Kontinuirane medicinske edukacije doprinose profesionalnom razvoju zdravstvenih radnika kao i razvoj medicinske edukacije kao tehnologije za zdravlje.