Tenderi i javni pozivi Vijesti

Javni oglas za prijem radnika na neodređeno vrijeme

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA

JU DOM ZDRAVLJA DONJI VAKUF

ID broj: 4236245590006, porezni broj: 09070354, telefoni: 030/205-562, 030/260- 810,

fax: 030/260-811, e-mail: judomzdravlja.dv@bih.net.ba

Broj :______/21

Datum :18.02.2021.godine

Na osnovu člana 47.Statuta JU Dom zdravlja Donji Vakuf broj :UO-1/14 , Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Donji Vakuf , Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Srednjobosanskog kantona ,a uz saglasnost UO JU Dom zdravlja Donji Vakuf direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

I

1.Blagajnik – 1 izvršioc na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom u JU Dom zdravlja Donji Vakuf

II

Kandidat treba ispunjavati slijedeće opće uslove:

Da je državljanin BiH

Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta (ljekarsko uvjerenje dostavlja izabrani kandidat)

Da je stariji od 18 godina

Kandidat treba ispunjavati slijedeće posebne uslove :

Završena srednja ekonomska škola ili gimnazija

Najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti računovodstva

III

Opis poslova,odnosno radnih zadataka blagajnika:Prima dnevne pazare ,polaže gotovinu na transakcijski račun ,podiže gotovinu sa transakcijskog računa .Vodi blagajnički izvještaj,vrši obračun i isplatu plaće,toplog obroka i naknada zaposlenicima i spoljnim suradnicima.Vrši sve obustave iz plaće i vodi evidenciju o kreditima ,sastavlja mjesečni izvještaj o naplaćenim sredstvima na osnovu ličnog učešća osiguranika ,popunjava prijavu AUG,ASD,OLP,MIP I GIP i pregled uplaćenih doprinosa.Vodi knjigu ulaznih faktura ,kuca virmane i plaća ulazne fakture ,izdaje blokove priznanica zaposlenicima Doma zdravlja ,vodi evidenciju o izdatim i vraćenim priznanicama .Sastavlja mjesečni izvještaj RAD-1 za statistiku ,sastavlja godišnji izvještaj RAD-IG za statistiku.Prima svu službenu poštu za Dom zdravlja ,dostavlja je na potpis nadležnim ,protokoliše i razvrstava po službama .Otprema službenu poštu spoljnim suradnicima .Evidentira prisustvo na poslu zaposlenih ,te obavlja druge poslove koje po prirodi profesije i radnog mjesta može obavljati i koje naredi neposredni rukovodilac.

IV

Uz prijavni obrazac ,kandidati su dužni dostaviti( original ili ovjerene kopije) slijedećih dokumenata:

Diplomu o završenoj školi-ovjerena kopija;

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija )

Uvjerenje o državljanstvu –original ili ovjerena kopija (ne starije od 6 mjeseci)

Uvjerenje o radnom iskustvu uz obavezno navedeni period trajanja rada iz oblasti računovodstva

CIPS/PBA obrazac(original ,ne stariji od 6 mjeseci)

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju ,uz Prijavni obrazac trebaju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se to dokazuje (Zakon o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica )

Proces izbora kandidata za radno mjesto predviđeno Javnim oglasom vršit će se pored razmatranja dokumentacije i pismenim ispitom i usmenim intervjuom.

Prijavni obrazac na Javni oglas može se preuzeti na www.domzdrdv.ba ili lično u prostorijama JU Dom zdravlja Donji Vakuf.

Prijavni obrazac sa traženim dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Donji Vakuf.

Javna ustanova Dom zdravlja Donji Vakuf

Ul.770 SBBR BB

70 220 Donji Vakuf

Bosna i Hercegovina

(Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos )

Sa naznakom :“ NE OTVARAJ “-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS U RADNI ODNOS ZA RADNO MJESTO POD REDNIM BR______“

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija dostavljena uz prijavu na Javni oglas se neće vraćati kandidatima.

Kontakt osoba zadužena za administrativno -tehničke poslove : pravnik,Benina Šarić ;Kontakt telefon 030 260 811 ili 060 345 70 25

Dostavljeno

Direktor

Dr Hamdija Mlinarević

– Dnevni novine“ Oslobođenje“ 1x

– Služba za zapošljavanje SBK

Biro Donji Vakuf                                                                                                                                                                                                                                                    ______________________________

specijalista ginekologije i akušerstva

-www.domzdrdv.ba

-a/a

Related posts