Edukacija zaposlenih

DODJELA ZVANJA PRIMARIJUS ZA ZAPOSLENIKE I SARADNIKE JU”DOM ZDRAVLJA” DONJI VAKUF

Federalno ministarstvo zdravstva je uputilo obavijest, dana 23.07.2020. godine, da je početkom 2020. godine, organizovano dodjeljivanje zvanja primarijus, a naš zaposlenik, dr Dinka Pavić Šarić je dobila zvanje primarijus za svoj dosadašnji rad. Naš dugogodišnji saradnik, dr Zudi Osmani, odlukom Federalnog ministarstva zdravstva je također dobio zvanje primarijus za svoj dosadašnji rad. Ovom prilikom menadžment JU”Dom zdravlja” Donji Vakuf upućuje iskrene čestitke za sticanje zvanja primarijus, te im želi isto tako predan i uspješan rad u narednim godinama.

Više...
Edukacija zaposlenih Vijesti

Stručno usavršavanje zaposlenika JU“ Dom zdravlja“ Donji Vakuf

Tokom juna i jula 2020. godine, organizovan je kurs za medicinske tehničare koji rade u službama hitne medicinske pomoći. Organizator kursa je JU“ Zavod za hitnu medicinsku pomoć“ Kantona Sarajevo. Period kursa je bio u trajanju od dva mjeseca. Cilj kursa je bilo sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti hitne medicinske pomoći. JU“Dom zdravlja“ Donji Vakuf je na ovaj kurs poslao dva medicinska tehničara, koji su uspješno završili kurs, te stekli nova znanja i iskustva koja će u budućnosti koristiti građanima Donjeg Vakufa.   Zaposlenici JU“Dom zdravlja“ Donji Vakuf,…

Više...
Vijesti

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU”Dom zdravlja” Donji Vakuf

Na osnovu člana 8.Zakona o ministarskim ,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl.novine FBiH“broj: 12/03,34/03 i 65/13),člana 66.Zakona o zdravstvenoj zaštiti(“Sl.novine FBiH“,broj 46/10 i 75/13),Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove (“Sl.novine FBiH“broj 77/17),člana 38. i 43. Statuta JU Dom zdravlja Donji Vakuf br:UO-1/14OD 08.04.2014.godine i Odluke Upravnog odbora JU Dom zdravlja Donji Vakuf broj:0620/20 od 10.08.2020.godine ,Upravni odbor raspisuje:                              …

Više...
Vijesti

Odluka o poništenju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno; broj 0200/20 od 16.03.2020. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA DONJI VAKUF ID broj: 4236245590006, porezni broj: 09070354, telefoni: 030/260- 810, fax: 030/260-811, e-mail: judomzdravlja.dv@bih.net.ba Broj: 0343/20 Datum:23.04.2020.godine. Na osnovu člana 47.Statuta JU Dom zdravlja Donji Vakuf ,broj:UO-1/14 ,člana 10.stav 2.tačka a) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru SBK/KSB i člana 1-h.stav 2.tačka a) Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Donji Vakuf ,broj:0723/19,V.D. direktor donosi: O D L U K U o poništenju javnog oglasa za…

Više...
Vijesti

ZAHVALNICA ZA “STUDIO VAG” DONJI VAKUF

JU”Dom zdravlja” Donji Vakuf je primila donaciju – viziri, od firme STUDIO VAG Donji Vakuf.  Od srca se zahvaljujemo vlasniku firme STUDIO VAG na ovako vrijednoj donaciji,  kao i prepoznavanju potreba naše Ustanove i potreba svih građana Općine Donji Vakuf.   #OSTANIKUĆI     “Studio Vag” Donji Vakuf ul.14.septembar 66 Donji Vakuf

Više...
Vijesti

ZAHVALNICA ZA “EUROELEGANT” DONJI VAKUF

Dana 06.04.2020. godine, JU”Dom zdravlja” Donji Vakuf je primila donaciju – dezinfekcioni tunel, od firme Euroelegant Donji Vakuf. Od srca se zahvaljujemo menadžmentu firme Euroelegant Donji vakuf na ovako vrijednoj donaciji, kao i prepoznavanju potreba naše Ustanove i potreba svih građana Općine Donji Vakuf.   https://ibb.co/R46X0dB   #Ostanikući   “Euroelegant” Donji Vakuf Titova b.b. (51.59 mi) Donji Vakuf 70220 030 260-845

Više...