Vijesti

PREPORUKE ZA GRAĐANE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Preporuke za građane Federacije Bosne i Hercegovine Prema preporuci Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i Svjetske zdravstvene organizacije, sve osobe s privremenim ili stalnim boravkom u FBiH koje su u zadnjih 14 dana putovale u ugrožena područja Kine, Južne Koreje, Italije i Irana trebaju se javiti nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi daljnjeg postupanja. Preporuča se kućna samoizolacija i praćenje zdravstvenog stanja navedenim osobama bez simptoma u trajanju od 14 dana od zadnjeg dana mogućeg kontakta, koja podrazumjeva i sljedeće:  Potrebno je redovite pratiti simptome: povišena temperatura, kašalj,…

Read More
Vijesti

PRIJAVNI OBRAZAC ZA KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC ZA JAVNI OGLAS O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS JU DOM ZDRAVLJA DONJI VAKUF IME (IME JEDNOG RODITELJA) PREZIME ADRESA BROJ TELEFONA E-mail STUPANJ STRUČNE SPREME I ZVANJE KRATKA BIOGRAFIJA Naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos Mjesto :_______________ PODNOSILAC PRIJAVE Datum:________________ ___________________________

Read More
Vijesti

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA DONJI VAKUF ID broj: 4236245590006, porezni broj: 09070354, telefoni: 030/205-562, 030/260- 810, fax: 030/260-811, e-mail: judomzdravlja.dv@bih.net.ba Broj :____/20 Datum :16.03.2020.godine Na osnovu člana 47.Statuta JU Dom zdravlja Donji Vakuf broj :UO-1/14 i člana 3.Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Donji Vakuf broj: 324/17,i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu direktorica raspisuje: JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos I 1.Bachelor radioloških tehnologija – 1 izvršioc na neodređeno…

Read More
Vijesti

NAREDBA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Stanična 43 72270 Travnik Tel: 38730511536 , Faks: 38730518661 Broj03-33-93/20-11 Datum: 13. ožujka 2020. godine Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike, u cilju daljnjeg pračenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom ( COVID – 19 ) , koja je Zaključkom vlade F BiH, V broj: 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznog bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na…

Read More