Tenderi i javni pozivi Vijesti

POSLOVNIK O radu Komisije za provođenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljenog 19.02.2021.godine u dnevnom listu “Oslobođenje“

JU DOM ZDRAVLJA
DONJI VAKUF
Broj :______/21
Datum:05.03.2021.godine

POSLOVNIK
O radu Komisije za provođenje Javnog oglasa
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
objavljenog 19.02.2021.godine
u dnevnom listu “Oslobođenje“

Donji Vakuf, mart 2021 godine
Na osnovu člana 20a stav (1) Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH“broj 26/16 i 89/18) , Uredbe o postupku o prijema u radni odnos u Javnom sektoru SBK/KSB, Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Donji Vakuf 324/17 ,Odluke o imenovanju Komisije za provođenje Javnog oglasa br.0121/21 od 19.02.2021.godine ,Komisija za provođenje Javnog oglasa donosi :

POSLOVNIK
O radu Komisije za provođenje Javnog oglasa
Član 1.
(Predmet)
Poslovnikom o radu Komisije za provođenje Javnog oglasa (u daljem tekstu:Poslovnik)utvrđuju se osnovna načela rada Komisije za provođenje Javnog oglasa (u daljem tekstu :Komisija),način provjere znanja i testiranja sposobnosti kandidata utvrđivanjem ispitnih pitanja za usmeni i pismeni dio ispita i kriterija za intervju kandidata izuzeće članova Komisije i druga pitanja od značaja za rad Komisije.
Član 2.
(Načela i propisi )
Rad Komisije se zasniva na načelima zakonitosti ,nezavisnosti,nepristrasnosti ,efikasnosti i javnosti .
Član 3.
(Način prijavljivanja na Javni oglas)
Prijava na Javni oglas ,svojeručno potpisana sa kratkom biografijom,adresom i kontakt telefonom se dostavlja sa traženim dokumentima (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih i posebnih uslova ,preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Donji Vakuf,na adresu: 770.sbbr .bb -72220 Donji Vakuf.
Član 4.
(Sastav Komisije)
(1).Za provođenje procedure izbora kandidata direktor JU Dom zdravlja Donji Vakuf imenuje Komisiju za provođenje Javnog oglasa.
(2).Komisija se sastoji od 3 (tri)člana.Uz navedeno ,imenuje se i zamjenska Komisija.
(3).Članovi Komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji je prijem u radni odnos objavljen Javni oglas.
(4).Direktor imenuje osobu koja obavlja administrativno –tehničke poslove.

Član 5
(Način rada Komisije)
(1).Predsjednik Komisije usmjerava rad Komisije i obezbjeđuje poštivanje odredbi Zakona o radu Uredbe o postupku o prijema u radni odnos u Javnom sektoru SBK/KSB ,Pravilnika o radu Ustanove i drugih zakonskih i podzakonskih propisa kojima je regulisan prijem kandidata u radni odnos putem Javnog oglasa.
(2).Predsjednik Komisije predstavlja Komisiju ,zakazuje i vodi sjeednice Komisije i osgurava ravnopravno učešće u radu svih članova .
(3).Za vrijeme odsutnosti ili sprječenosti predsjednika Komisije ,mijenja ga jedan od članova Komisije po preporuci predsjednika.
(4).Svi članovi Komisije su dužni aktivno učestvovati u radu Komisije.
(5).Komisija zasjeda u punom sastavu ,a odluke donosi javnim glasanjem većinom glasova.
(6).O svom radu Komisija vodi Zapisnik koji je sastavni dio dokumentacije Komisije,a zapisnik obavezno potpisuju svi članovi.
(7) Komisija je nadležna da :
a)Provede proceduru izbora kandidata
b)Donese Poslovnik o radu i dostavi ga odgovornom licu kod Poslodavca odmah,a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana donošenja
c)Utvrđuje ispitna pitanja (pismenog ispita i intervjua) na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje kandidata
d)Pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze
e)Utvrđuje ispravnost pristiglih prijava i dostavljenih dokaza
f)Sastavi spisak kandidata između kojih se provodi izborni proces
g)Pisanim putem obavijesti kandidate čija dokumentacija nije ispravna,da nisu na spisku kandidata između kojih se vodi izborni postupak sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna ,uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju ,u roku od 3 (tri ) dana od dana obavijesti.
h)Provede ispite u okviru izbornog procesa
i)Izvrši bodovanje kandidata prema rezultatima postignutim na ispitima u okviru izbornog procesa,
j) Sačini Listu uspješnih kandidata na osnovu utvrđenih bodova i istu dostavi Poslodavcu u roku najkasnije od 3 (tri ) dana nakon obavljenog intervjua.

Član 6.
(Definisanje oblasti )
Komisija je obavezna definisati oblasti iz kojih će se izvršiti provjera znanja ,utvrditi ispitna pitanja i kriterije za intervju na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje kandidata .
• Blagajnik-oblasti vezane za blagajničko poslovanje,organizaciju JU Dom zdravlja Donji Vakuf kao i opisa posla ,odnosno radnih zadataka blagajnika objavljenih u Javnom oglasu.

Član 7.
(Izuzeće članova Komisije)

(1) Član Komisije će zatražiti izuzeće od rada u Komisiji od odgovorne osobe poslodavca ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih kandidata u pravoj ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena.
(2) O zahtjevu za izuzeće iz stava (1) ovog člana odgovorna osoba poslodavca donosi odluku najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

Član 8.
(Mjesto rada Komisije)
Komisija će poslove iz svoje nadležnosti izvršavati u prostorijama JU Dom zdravlja Donji Vakuf –Sala za sastanke.

Član 9.
(Postupanje po pristiglim prijavama )

(1) Po isteku roka za podnošenje prijava na javni oglas, Komisija pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu formalno- pravnu ispravnost i sastavlja spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak.
(2) Spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak potpisuju svi članovi Komisije.
(3) Komisija obavještava kandidate čija dokumentacija nije potpuna da nisu na spisku kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak, sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije potpuna.
(4) Nepotpune i neblagovremene prijave,Komisija će zapisnički konstatovati i neće ući u razmatranje.
(5) Komisija će o vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita obavjestiti kandidate objavom na web stranici Ustanove ,telefonskim putem ili putem E mail adrese.
(6) Komisija će o vremenu i mjestu održavanja usmenog ispita obavjestiti kandidate objavom na web stranici Ustanove ,telefonskim putem ili putem E mail adrese.

Član 10.
(Način provjere znanja i testiranja )
Način izbora kandidata za prijem u radni odnos za radno mjesto provodi se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije ,pismenog i usmenog ispita sa svakim od kandidata koji su zadovoljili formalno –pravne uslove Javnog oglasa.
Član 11.
(Provođenje pismenog ispita )
(1) Pismeni ispit provodi Komisija nakon što je utvrdila da kandidat ispunjava formalno-pravne uslove iz Javnog oglasa i da je priložena dokumentacija ispravna i potpuna.
(2) Komisija sačinjava spisak od 10 pitanja koja će biti predmet pismenog testiranja iz oblasti radnog mjesta i zvanja za koji se provodi procedura prijema.“Pravilnik o blagajničkom poslovanju“
(3) Pitanja na pismenom ispitu Komisija priprema najmanje 24 sata prije započinjanja testa, umnožava u dovoljan broj primjeraka i ovjerava pečatom Ustanove.
(4) Komisija obavještava kandidata objavom na web stranici Ustanove i putem kontakt telefona o mjestu i vremenu provođenja pismenog ispita .
(5) Pismeni ispit traje 45 minuta.
(6) Za svaki potpun odgovor kandidat dobija po 5 bodova maksimalno ,što znači da kandidat na pismenom ispitu može osvojiti maksimalnih 50 bodova.
(7) Na pismenom ispitu kandidati ne mogu koristiti literaturu,elektronska,tehnička i druga pomagala ,te Komisija može odstraniti kandidata koji ne poštuje navedeno pravilo.
(8) Svaki kandidat koji nije zadovoljan ostvarenim rezultatima na pismenom ispitu ima pravo na uvidi u svoj rad u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata .
(9) Uvid iz stava 9.ovog člana će se vršiti u prisustvu najmanje dva člana Komisije u terminu koji će odrediti Komisija i objaviti na web stranici Ustanove.
(10) Aktivnosti iz stava 10 ovog člana će se konstatovati u zapisniku koji potpisuju prisutni članovi Komisije ,a kandidat će potpisati služebenu zabilješku o izvršenom uvidu sa naznačenim datumom i satom uvida ,a u prisustvu najmanje dva člana Komisije.

Član 12.
(Način obavljanja intervjua )
(1) Komisija nakom obavljenog pismenog ispita ,putem web stranice Ustanove i kontakt telefona kandidata ,obavještava kandidate o datumu ,mjestu i vremenu održavanja intervjua što evidentira u zapisniku Komisije.
(2) Intervju sa kandidatom može trajati u vremenskom periodu 5-15 minuta i provodi se po principu postavljanja pitanja iz slijedećih grupa:
(a) Pitanja iz poznavanja sadržaja poslova na radnom mjestu za koje se kandidat prijavio i opća pitanja iz poznavanja struke koju kandidat posjeduje;
(b) Pitanja vezana za dosadašnje radno iskustvo kandidata u struci koja se traži za radno mjesto ;
(c) Pitanja za sticanje općeg dojma o kandidatu koja imaju za cilj da utvrde personalne karakteristike kandidata;
(3) Komisija na usmenom ispitu svakom kandidatu postavlja najmanje po jedno pitanje iz svake grupe pitanja pod alinejama a), b) i c) prethodnog stava;
(4) Komisija na usmenom ispitu iz ovog člana vrši bodovanje kandidata tako što svaki član Komisije ocjenjuje kandidata na način da kandidatu za svaku grupu pitanja daje najmanje 1 do najviše 5 bodova.Što znači da se na intervjuu može osvojiti maksimalno 45 bodova
(5) Bodovanje kandidata se vrši na posebnom obrascu.

Član 13.
(Lista uspješnih kandidata)
(1) Komisija je dužna u roku od tri dana nakon ocjenjivanja pismenog ispita i obavljenog intervjua utvrditi listu kandidata sa brojem ostvarenih bodova, odnosno sačiniti Listu uspješnih kandidata i istu dostaviti direktoru Ustanove.

Član 14.
(Prednost pri zapošljavanju)
(1) Prilikom zapošljavanja u radni odnos , potrebno je dati prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju.
(2) U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa neki od kandidata budu imali jednak broj bodova ,prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji po posebnom Zakonu ima prioritet pri zapošljavanju.
(3)Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Član 15.
(Odluka o prijemu u radni odnos)
(1) Direktor Ustanove prima u radni odnos kandidata sa Liste uspješnih kandidata.
(2) Direktor Ustanove je dužan donijeti odluku o prijemu u radni odnos u roku od tri radna dana od dana prijema Liste uspješnih kandidata.
Član 16.
(Poništenje Javnog oglasa)
(1) Nakon oglašavanja, javni oglas se ne može poništiti.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, javni oglas se može poništiti u slijedećim slučajevima: a) ako dođe do promjene odgovorne osobe poslodavca koji je raspisao javni oglas, u roku od 30 dana od dana promjene; b) u slučaju statusne promjene poslodavca (spajanje, pripajanje, podjele, promjene oblika, u slučaju promjene vlasništva nad kapitalom poslodavca i dr.), u roku od 30 dana od dana promjene; c) ako dođe do promjene sistematizacije radnih mjesta, u roku od 15 dana od dana promjene.

Član 17.
(Obavještenje kandidatima i pravo prigovora)
(1)Odgovorna osoba poslodavaca obavještava kandidate sa Liste uspješnih o odluci o prijemu u radni odnos u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
(2) Uz obavijest iz stava (1) ovog člana kandidatima se dostavlja odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata i Lista uspješnih kandidata sa bodovima.
(3) Na obavijest poslodavca o prijemu u radni odnos iz stava (2) ovog člana, zainteresovani kandidat ima pravo prigovora drugostepenom organu utvrđenom osnivačkim aktom poslodavca. (Upravni odbor JU Dom zdravlja)
(4) Prigovor se izjavljuje u roku od osam dana od dana prijema obavijesti.
(5) Drugostepeni organ rješava po prigovoru u roku od 15 dana.
(6) Odluka drugostepenog organa je konačna i protiv iste nezadovoljni kandidat ima pravo podnošenja tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana.
Član 18.
(Dostava,objava Poslovnika)
(1) Poslovnik Komisije za provođenje Javnog oglasa ,Komisija dostavlja direktoru Ustanove najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja.
(2) Objava Poslovnika se vrši na web stranici Ustanove i isti se zadržava sve do okončanja procedure po Javnom oglasu i potpisivanja Ugovora sa izabranim kandidatom.

Član 19.
(Izmjene i dopune Poslovnika )
(1) Izmjene i dopune Poslovnika vršit će se na način i po postupku za njegovo donošenje .
Član 20.
(Stupanje na snagu )
(1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja od strane Komisije i biće objavljen na službenoj web stranici Ustanove.

Related posts