Tenderi i javni pozivi Vijesti

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – PREUZIMANJE

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA
JU DOM ZDRAVLJA DONJI VAKUF

ID broj: 4236245590006, porezni broj: 09070354, telefoni: 030/205-562, 030/260- 810,
fax: 030/260-811, e-mail: judomzdravlja.dv@bih.net.ba
_____________________________________________________________________________________

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

 

 

PODACI O KANDIDATU:

 

IME I PREZIME ________________________________
JMBG__________________________________________
BROJ LIČNE KARTE ___________________________
ADRESA _______________________________________
KONTAKT TELEFON ___________________________
KONTAKT MAIL ADRESA ______________________

 

 

PODNOSILAC PRIJAVE
_______________________

 

 

DANA _________________
U______________________

Related posts