Primarna zdravstvena zaštita

JU Dom zdravlja Donji Vakuf je javna-zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu općine Donji Vakuf u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnom nivou. JU Dom zdravlja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu kroz timove porodične medicine, laboratoriju, službu za radiološku dijagnostiku, službu za hitnu medicinsku pomoć, kao i službe u zajednici. Zdravstvena zaštita na primarnom nivou obuhvata:

 • djelatnost porodične medicine;
 • djelatnost zdravstvene zaštite djece;
 • djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici;
 • higijensko-epidemiološku zaštitu;
 • hitnu medicinsku pomoć;
 • zaštitu reproduktivnog zdravlja žena;
 • zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja;
 • fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici;
 • specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika;
 • zubozdravstvenu zaštitu;
 • laboratorijsku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa;
 • apotekarsku djelatnost (za potrebe Doma zdravlja).
 • prevenciju, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda;
 • otkrivanje i suzbijanje faktora rizika masovnih nezaraznih bolesti;
 • specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu mladih, naročito u osnovnim i srednjim školama na području Općine;
 • imunizaciju protiv zaraznih bolesti;
 • liječenje i rehabilitaciju u kući

U cilju obezbjeđenja potrebne dostupnosti zdravstvene zaštite, primarna zdravstvena zaštita organizuje se tako da je korisnicima dostupna  na području cijele Općine.